• Istorijat

  Vaša lokacijaInstitut za transfuziju krvi Srbije / O nama /

  Osnivanje Zavoda za transfuziju krvi Srbije 

  Preteče:

  • Hirurško odeljenje Državne bolnice u Beogradu-1934. (prva organizovana služba davanja krvi u Srbiji)
  • Centralni higijenski zavod -25.06.1936. (Odsek za transfuziju krvi i kontrolu davalaca)

  Osnivanje Zavoda za transfuziju krvi: 24.10.1944.godine

  Status:  

  • Savezna vojna ustanova 24.10.1944.
  • Savezna civilna ustanova 10. 1945.
  • Republička civilna ustanova 03. 1946.

  Sedište:

  • Zgrada Centralnog higijenskog zavoda
  • Prostorije Odseka za transfuziju krvi (1936-1944)

  Delatnost:  

  • Prikupljanje krvi od boraca učesnika NOR-a do 1945.
  • Prikupljanje krvi od davalaca sa beneficijama do 1951.
  • Testiranje ABO sistema krvnih grupa

  Prvi rukovodilac

  • Dr Dimitrije Kalić

  Prvi lekari

  • Dr Katarina Kostić
  • Dr Budimir Dinić
  • Dr Branimir Simonović

  Prvi medicinski tehničari

  • Vukosava Kalčiškov
  • Ilija Kalčiškov
  • Branka Simonovi

   

  Važni događaji

  • 1951. - Obavljeno preseljenje Zavoda u Ul. Sveti Sava br. 39
   - Započeto organizovano prikupljanje krvi od neplaćenih,dobrovoljnih davalaca u saradnji sa CK  Jugoslavije
   - Počelo rutinsko testiranje Rh sistema krvnih grupa
   - Počelo rutinsko izvođenje testova kompatibilnosti
   - Počelo rutinsko testiranje krvi davalaca na sifilis
  • 1953. - Na teren izlazi prva mobilna ekipa - u selu Lešnica kraj Loznice
   - Otvoren je Centar za izradu suve plazme
   - Prvi put su pripremljene komponente krvi (Koncentrovani eritrociti, Oprani eritrociti, Trombociti)
  • 1954. - Prvi put su proizvedeni stabilni krvni produkti- albumin i gamaglobulin
   - Započelo se sopstvenom proizvodnjom test reagenasa- Coombsov serum i Anti-D test serum
   - Počelo se sa sistematskim testiranjem krvnih grupa trudnica (u ABO sistemu), a od 1958. i u Rh sistemu
   - Objavljen je prvi broj Biltena za transfuziologiju
  • 1957. - Formirana je laboratorija za koagulaciju
  • 1960. - Ustanovljena je specijalizacija iz transfuziologije
  • 1963. - Formiran je Centar za hemofiliju
  • 1965. - Odbranjena je prva doktorska disertacija
  • 1967. - Pripremljen je prvi krioprecipitat-jedna od labilnih krvnih komponenti
  • 1970. - Počelo se sa rutinskim testiranjem davalaca na HBV(hepatitis B virus)
  • 1972. - Formirana je laboratorija za HLA tipizaciju tkiva
  • 1974. - Osnovan je Odsek za plazmafereze, citafereze i ambulantne transfuzije
  • 1979/80 - Formirana je Katedra za transfuziologiju
  • 1980. - Obavljene su prve terapijske plazmafereze senzibilisanih trudnica
  • 1984. - Formirana je Referalna laboratorija za imunohematološke analize
  • 1987. - Formirano je Odeljenje za kliničku transfuziologiju
   - Počelo se rutinskim testiranjem davalaca krvi na HIV- virus SIDE
  • 1989. - Uveden je informacioni sistem
  • 1994. - Obavljene su prve intrauterusne transfuzije
   - Počelo se sa rutinskim testiranjem davalaca krvi na HCV (hepatitis C virus)
  • 1996. - Osnovana je Sekcija za transfuziologiju SLD
  • 2003. - Formirana je PCR laboratorija u okviru Odeljenja za HLA tipizaciju tkiva 
    

  Direktori Instituta od osnivanja do danas

  • Dr Dimitrije Kalić 1944-1945
  • Dr Miodrag Marković 1945-1951
  • Prim. Dr Jerina Paula Lah 1951-1969
  • Prim. Dr Budimir Dinić 1969-1973
  • Prim. Dr Živadin Đorđević 1973-1979
  • Prim. Dr Vukman Gligorović 1979-2001
  • Dr sc. med. Gradimir Bogdanović 2001-2004
  • Dr Snežana Drašković 2004-2010